Kaedah Fonetik

2.1 Sipnosis

Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan pelajar membuat latihan membunyikan huruf dan mengasosiasikan benda/objek dengan bunyi huruf.
Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan, membaca frasa dan ayat. Untuk melaksanakan kaedah fonetik ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. Empat jam diperuntukkan untuk melaksanakan amali bengkel asas membaca kaedah fonetik dalam modul ini.


2.2 Hasil Pembelajaran


Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat:
1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M.
2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M
3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.